Open Call: Kommende temanummer om »En tidlig kulturstart«

Kom og vær med!

BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur udgiver temanummer om ’En tidlig kulturstart’

Hermed inviteres alle pædagoger, forskere, projektledere, kunstnere, dagtilbudsledere, kulturformidlere m.fl., som er involverede i projekter under Kulturministeriets initiativ ’En tidlig kulturstart’, til at bidrage til et kommende temanummer af BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur.

Temanummeret bliver dedikeret til ’En tidlig kulturstart’ og skal således fungere som et vindue ind til den mangfoldighed af regionale og lokale projekter, eksperimenter og nye idéer, som ’En tidlig kulturstart’ kaster af sig.

Det er muligt at bidrage til temanummeret med hhv. forskningsartikler, formidlingsartikler og kommenterede billedserier, se yderligere information nedenfor.

Der er nedsat en temaredaktion som varetager den redaktionelle proces og al kommunikation i denne forbindelse. Temaredaktionen vil forøge at tilgodese både bredde, variation og kvalitet i temanummeret, se kontaktinformationer nedenfor.

Hvad kan jeg bidrage med i temanummeret?

For alle bidrag i temanummeret gælder det, at de direkte og eksplicit skal omhandle aktiviteter under ’En tidlig kulturstart’. Variationen i formater sigter på at tilgodese en mangfoldighed af bidrag.

Det er muligt at bidrage med følgende formater:

Forskningsartikler gennemgår en redaktionel proces og bliver fagfællebedømt af andre forskere med henblik på udgivelse i temanummeret. Artiklens omfang bør ikke overstige 30.000 anslag.

Formidlingsartikler gennemgår en redaktionel proces med henblik på udgivelse i temanummeret. Artiklens omfang bør ikke overstige 30.000 anslag.

Kommenterede billedserier gennemgår en redaktionel proces med henblik på udgivelse i temanummeret. Det anbefales, at der indgår 10-20 fotos i en billedserie, og at den ledsagende tekst er kortfattet og har en understøttende funktion i forhold til de enkelte billeder.

Forfatterne er ansvarlige for overholdelse af persondatalovgivningen i forhold til alle ovenstående formater, dvs. forfatterne skal indhente informeret samtykke til offentliggørelse af billedmateriale i BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur, ligesom forfatterne skal indgå konkrete aftaler med deltagerne omkring pseudonymisering/anonymisering af navne, institutionsnavne, kommunenavne etc.

Vigtige datoer (Revideret d. 12/3 på baggrund af Corona-udsatte aktiviteter i Tidlig kulturstart):

Temanummeret forventes at udkomme medio 2022. Nedenfor er processens vigtigste datoer oplistet.

1: Interessetilkendegivelse fra bidragydere i perioden d. 1. november 2020 og d. 15. december 2020

I denne periode er der et vindue for indsendelse af interessetilkendegivelse om at bidrage til temanummeret. Vi opfordrer til, at interessetilkendegivelserne indkommer så tidligt i denne periode som muligt, eftersom dette giver mulighed for en samarbejdsproces, hvor redaktionelle kommentarer og efterfølgende justeringer kan kvalificere bidraget allerede tidligt i processen

Interessetilkendegivelsen skal indeholde følgende:

Navne, titler og institutionstilknytning på alle forfattere/bidragydere

Eksplicitering af, om der er tale om en forskningsartikel, en formidlingsartikel eller en kommenteret billedserie

Arbejdstitel på bidraget

1-2 siders synopsis som skitserer bidragets indhold

Interessetilkendegivelsen mailes til temaredaktionen på kjer@ucsyd.dk og abod@ucsyd.dk Send gerne til begge mailadresser og skriv i emnefeltet: ”Bidrag til BUKS temanummer”

2: Svar fra temaredaktion senest d. 15. januar 2021

Bidragyderne modtager enten en invitation til at indsende artikel/bidrag i første udkast eller en begrundet afvisning af interessetilkendegivelsen fra temaredaktionen.

3: Første udkast af artikel/billedserie indsendes af bidragyderne senest d. 1. september 2021

Derefter igangsættelse af redaktionel proces (alle bidrag) og fagfællebedømmelse (forskningsartikler).

4: Andet udkast af artikel/billedserie indsendes af bidragyderne senest d. 15. januar 2022

Derefter afsluttende redaktionel proces (alle bidrag) og/eller evt. yderligere fagfællebedømmelse (forskningsartikler).

5: Endelige bidrag indsendes af bidragyderne senest 15. marts 2022

OBS: Alle datoer er med forbehold for ændringer

De allerbedste hilsner fra temaredaktionen

Kim Jerg: kjer@ucsyd.dk

Ane Bjerre Odgaard: abod@ucsyd.dk

Om BUKS, tidsskrift for børne- og ungdomskultur:

Tidsskriftet er det eneste i såvel Danmark som det øvrige Norden, der prioriterer et kunstnerisk og kulturelt-æstetisk fokuseret perspektiv på feltet. Det henvender sig til institutioner, kommunalforvaltninger, kulturkonsulenter, lærere, bibliotekarer, forskere, studerende, pædagoger, designere, producenter, forældre og andre med interesse for børne- og ungdomskulturområdet.

Læs mere her: https://tidsskrift.dk/buks/about